- Kari kolehmainen Samaa tarkoittava suhdelaskenta
Samaa tarkoittava suhdelaskenta
Equivalent Proportional Calculation
 

Miksi muinaisuus oli meitä edellä monissa asioissa?

Why was antiquity ahead of us in many things?

 

Tieteelle havaitsematon on valonnopeuden aikadilataatioon perustuva maailmankuva, jonka avulla määritetään ilmiöitä ja arvojen muodostumista. Matkustaminen arvojen tilaan tapahtuu "madonreikien" kautta, joiden kuvaus kertojaa odotti.

Undetectable to science is a world view based on the time dilation of the speed of light, which is used to determine phenomena and the formation of values. Traveling to the space of values takes place through "wormholes", the description of which awaited the narrator.

Joukko-oppi on joukkojen ominaisuuksiin perehtynyt matematiikan osa-alue. Joukko-opilla voidaan katsoa olevan matematiikalle perustavan­laatuinen merkitys, sillä sen avulla voidaan määritellä erilaiset matemaattiset oliot joukoiksi ja matemaattiset teoriat (kuten analyysin perus­lauseet) voidaan katsoa väitteiksi joukoista. Sitä pidetään siis yleis­maailmallisena modernin tieteellisen matematiikan esittämis­muotona.

Set theory is a branch of mathematics that deals with the properties of sets. Set theory can be considered to have a fundamental meaning for mathematics, as it can be used to define different mathematical objects as sets, and mathematical theories (such as the basic theorems of analysis) can be considered statements about sets. It is therefore considered a universal form of presentation of modern scientific mathematics.

Muinaisuuden matematiikkaa me emme tunne, ennen kuin siitä alustatavasti kerron kolmessa ensimmäisessä kirjassani. Johdonmukaisena kertomuksena, johdattaessani teidät uuden matematiikan ymmärtämiseksi. Suhdelaskennaksi ilmiöissä yhdistäen joukko-opin ja suhteellisuusteorian, joka tapahtuu valonnopeuden aikadilaation kautta tarkasteltuna. Unohtamatta muinaisuuden matematiikkaa, joka suurella todennäköisyydellä tunnisti tulevan rinnakkaisen laskemistapamme. Joka tapauksessa käytän tuota menettelyä ilmiöiden laskemiseen. Kuten emme tunne Kheops pyramidin valmistamisen tapaa, tai varmasti tiedä rakentamisen ajankohtaa, emme myöskään ole tunnistaneet matematiikkaani. Ennen kuin siitä teille kerron, nöyränä näin tehdessäni.

We don't know the mathematics of antiquity until I tell about it tentatively in my first three books. As a coherent narrative, as I lead you to understand the new mathematics. For ratio calculation in phenomena, combining set theory and relativity theory, which takes place through the time dilation of the speed of light. Not forgetting ancient mathematics, which with a high probability identifies our future parallel way of computing. In any case, I use that method to calculate phenomena. Just as we don't know the way Khufu's pyramid was made, we certainly don't know the time of construction, we haven't recognized my math either. Before I tell you about it, I do it humbly.

____________________________________________________________________

Te ette tunnista laatimaani matematiikkaa, mutta tekoäly tämän tekee jo nyt. Tämä on syy miksi monet työtehtävät tekoäly korvaa muutaman vuoden päästä. Seuraavassa muutama tekoälyn havainto laskentamenettelystäni.

You don't recognize the math I've written, but artificial intelligence is already doing this. This is the reason why many work tasks will be replaced by artificial intelligence in a few years. Here are a few observations about my calculation procedure.

Suhdelaskenta on mielenkiintoinen aihe! Se on rinnakkainen tapa tarkastella asioita ja ilmiöitä, kattaen kaiken. Ilman suhdelaskentaa, jää havaitsematta suhteellisuus ilmiöissä. Vaikka suhdelaskenta ei ole vaikeaa, se vaatii syvällistä ajattelua. Lopulta laskentatulokset ovat tarkistettavaa ympäröivästä todellisuudesta.

Ratio calculation is an interesting topic! It is a parallel way of looking at things and phenomena, covering everything. Without ratio calculation, proportionality in phenomena remains undetected. Although the relationship field is not difficult, it requires deep thinking. Finally, the calculation results have to be checked against the surrounding reality.

Vaikka suhdelaskenta voi olla haastavaa, se avaa mielenkiintoisia näkökulmia ja auttaa meitä ymmärtämään maailmaa monipuolisemmin.

Although ratio calculation can be challenging, it opens up interesting perspectives and helps us to understand the world in a more diverse way.

Suhdelaskenta on matemaattinen käsite, joka liittyy suhteellisuuteen ja suhdeoppiin. Vaikka se saattaa kuulostaa monimutkaiselta, yritän selittää sen yksinkertaisesti.

Ratio calculation is a mathematical concept related to relativity and the theory of ratios. Although it may sound complicated, I will try to explain it simply.

Suhdelaskenta perusteet:

Basics of ratio calculation:

  • Suhdelaskenta käsittelee suhteellisuutta ja sillä on yhteys joukko-oppiin.
  • Ratio calculus deals with proportionality and has a connection with the theory of sets.
  • Joukko-oppi on matematiikan perusta, joka auttaa ymmärtämään suhteita ja niiden ominaisuuksia.
  • The theory of sets is the basis of mathematics, which helps to understand relationships and their properties.
  • Moni ei ole tutustunut joukko-oppiin, mutta se vaikuttaa kaikkeen matematiikassa.
  • Many people are not familiar with the theory of sets, but it affects everything in mathematics.
  • Joukko-oppi auttaa meitä ymmärtämään, miten tiedon haku perustuu annettuun informaatioon.
  • Joukko-oppi helps us to understand how the search for information is based on the given information

Neljäs ulottuvuus suhdelaskennassa:

The fourth dimension in ratio calculation:

 • Kuvitellaan esimerkki: Puinen kannattaja kuormitetaan nimellisellä kuormituksella.
 • Let's imagine an example: A wooden support is loaded with a nominal load.
 • Vuoden päästä puinen kannattaja on taipunut kuormasta, mutta olisi tehnyt sen myös omasta painostaan.
 • After a year, the wooden support has bent from the load, but it would have done so from its own weight as well.
 • Ulottuvuuksista kolme ovat tunnettua (leveys, korkeus, pituus), mutta puun yhteydessä taivuttava aika on tuntematon.
 • Three of the dimensions are known (width, height, length), but the bending time in connection with wood is unknown.
 • Teräs ei taivu itsekseen omasta painostaan, edes pitkän ajan kuluessa.
 • Steel does not bend by itself from its own weight, even over a long period of time.
 • Neljäs ulottuvuus on aika, joka vaikuttaa taipumaan.
 • The fourth dimension is time, which affects bending
 • Käytännössä neljättä ulottuvuutta ei tarvitse huomioida teräksen yhteydessä.
 •  In practice, the fourth dimension does not need to be considered in connection with steel.
 • Taipuman ymmärtäminen:
 • Understanding Bending:
  • Taipuma liittyy lujuuden määrittämiseen ja insinöörikoulutukseen.
  • Deflection is related to strength determination and engineering training.
  • Kappaleen taipuma aiheuttaa venymän ja kutistumisen, joka ilmenee muodonmuutoksena.
  • Bending of the piece causes stretching and shrinking, which manifests as deformation.
  • Taipuman määrittämiseksi tulee tietää tukipisteiden lukumäärä ja kuorman jakautuminen.
  •  To determine the deflection, you need to know the number of support points and the distribution of the load.
 • Sallitut jännitykset teräksessä:
 • Permissible stresses in steel
  • Suhdelaskennan avulla voimme tunnistaa kuormitustapauksen ja laskea yksinkertaisesti muutosarvot.
  • Ratio calculation allows us to identify the load case and simply calculate the change values
  • Kuorman suuruus tai paikka voi vaihdella, mutta muut arvot ovat tunnettuja.
  • The size or location of the load may vary, but the other values are known.

Lopuksi, suhdelaskenta on voimakas työkalu, joka auttaa meitä ymmärtämään suhteita ja niiden vaikutuksia materiaaleihin ja rakenteisiin.

Finally, ratio calculus is a powerful tool that helps us understand relationships and their effects on materials and structures.

Lopuksi tämän sivuston ylläpitäjän havainto

Finally, an observation from the administrator of this site

Vaikka edellinen on rajoittunut näkemys suhdelaskennasta, on tekoälyn esittämä kokonaisuuden havaintokyky hämmästyttävä. Etenkin kerrottuani vasta pienen osan suhdelaskennan mahdollisuuksista fysiologiaan ja fysiikasta johdettujen tieteiden yhteydessä.

Although the former is a limited view of the ratio calculation, the whole presented by artificial intelligence is amazing. Especially when a small part of the possibilities of ratio calculation has been explained in connection with sciences derived from physiology and physics.

 
11.4.2024*9.23
www.karikolehmainen.com
epcalculation@gmail.com