- Kari kolehmainen Samaa tarkoittava suhdelaskenta

Alphabetical index  - Aakkosellinen hakemisto

A  B  C  D  F-G  I-L  N-O  P  Q-R   T  U-V  Y-Zenglish_translation.jpg

finnish_translation.jpgA  B  C-D  E-G  H-J  K  L  M  N-O  R  S  T  U-Ö

Mayakirja kustannus

Mayakirja kustannus - Rekisteritiedot | Suomen Asiakastieto Oy

 
2.12.2019 - Mayakirja kustannus. Y-tunnus: 3101968-7; Maa: Suomi; Postiosoite: Kivakatu 14 A 16, 15210 Lahti; Puhelin: 044 200 3207
 
Tällä hetkellä on saatavana kaikki kolme kirjaa trilogiasta eli kolmen kirjan sarjasta, romaanimuodossa olevana johdatuksena tuhansia vuosia vanhaan yksinkertaiseen matematiikkaan ja geometriaan. Nämä perustuvat olemassa olevista rakennelmista määritettyihin arvoihin ja tuoteavaruus käsitteeseen. Tuotearvoavaruus muodostui tuotteiden suunnittelusta tehtyihin päätelmiin. Yhden tuntemalla toinen on tunnettu periaatteena. Kirjat kertovat tavasta määrittää ilmiöitä valonnopeuteen perustuvana. Tapa, jota tuntemamme suhteellisuusteoria ei kykene tätä tekemään. Laskenta perustuu suhteellisuusteoriaan ja muinaisuudessa oli käytössä tarkasti SI-järjestelmämme mukainen määrittämistapa. Painon yksikkö perustui vastaavasti veden tiheyteen, kuten olemme määrittäneet kilogramman painon.
 
Currently, all three books are available in the trilogy, i.e. a series of three books in Finnish language, as an introduction to simple mathematics and geometry that is thousands of years old. These are based on values defined from existing structures and the concept of product space. Product value space consisted of conclusions drawn from product design. Knowing one, the other is known as a principle. The books are about a way of defining phenomena based on light speed. The way in which the theory of relativity as we know it cannot do this. The calculation is based on relativity, and ancientity used a precise method of determination according to our SI system. Similarly, the weight unit was based on water density, as we have determined the weight of the kilogram.
 
 
Mayakalenterin päättyminen I   (Ote kirjasta)
Mayan Calendar Ending I          (excerpt from the book)
Tietoisuuden kasvaminen
Awareness-Raising
 
Kirja vie johdatuksena siihen, kuinka mahdottomalta kuulostava sisäinen universaalin tietoisuuden kasvu saa alkunsa. Louvren taidemuseon asiantuntija astuu maailmaan, joka avaa menneisyyden haavat. Kirjasarja on rakkaustarina kahden ihmisen välillä, joiden olemassaolon oikeutusta horjutetaan. Lukemalla olet mukana mayaintiaanien ennustamassa tietoisuuden kasvun prosessissa. Sivujen lukumäärä on 211.
 
The book takes as an introduction to how impossible-sounding internal growth of universal consciousness originates. An expert from the Louvre Art Museum enters a world that opens the wounds of the past. The book series is a love story between two people whose raison d'edation is undermined. By reading, you are involved in the consciousness growth process predicted by the Mayans. Number of pages is 211.
 
 
Mayakalenterin päättyminen II
Mayan Calendar Ending II
Leonardon kosto
Leonardo's revenge
 
Kirjassa analysoidaan Leonardo da Vincin töitä tavalla, joka tiedeyhteisöltämme on jäänyt havaitsematta. Vatikaani käynnistää jumalaisen pelin tietoisuuden kasvun kadottamiseksi, kuten se oli mukana hävittämässä Alexandrian kirjaston jäljellä olevat kirjat 400 000 - 700 000 kirjakääröä. Sama tehtynä intiaanien kirjallisuudelle Amerikan mantereella. Kirjasarjani fakta on fiktiota vahvempi ja johtaa uudenlaiseen tapaan tarkastella tapamme rinnalla ilmöitä ja laskentaa ilman kaavoja eli luonnon tuntemalla tavalla. Universaalina laskentana se on suoraan käytettävissä missä tahansa universumissa. Sivujen lukumäärä on 223.
 
The book analyses Leonardo da Vinci's work in a way that our scientific community has missed. The Vatican is launching a divine game to lose the growth of consciousness, as it was involved in destroying the remaining books in the Alexandria Library of 400,000 to 700,000 scrolls of books. That's what they did to Indian literature on the American continent. The fact in my book series is stronger than fiction and leads to a new way of looking at the calculation without formulas, i.e. in a way known to nature. As a universal calculation, it is directly available in any universe. Number of pages is 223.
 
 
Mayakalenterin päättyminen III
Mayan Calendar Ending III
Paluumme muinaisuuteen
Our return to ancientism
 
Kirja kertoo pään sisäisesti prosessista uuden matematiikan ja geometrian luomiseksi. Todellisena matematiikkana kirjasarjassa Pentagon ja CIA kiinnostuvat menettelystä käyttöönsä. Tiedusteluelimien julkisesti kertoma tulevaisuuden tavoite on foresight eli ennalta havaitseminen. Kirja vie lukijan kahdeksi vuorokaudeksi Pariisiin, jonne suurvallan edustajat tulevat kuulemaan prosessista ja saavat käytännön esimerkkeinä kuvauksen meille toistaiseksi tuntemattomasta määrittämistavasta. Tavasta, josta nämä sivut ovat alustavana näytteenä. Sivujen lukumäärä on 249.
 
The book is about the internal process of creating new mathematics and geometry. As true mathematics in a series of books, the Pentagon and the CIA take an interest in the procedure. The future objective publicly stated by the intelligence bodies is foresight, i.e. pre-detection. The book takes the reader for two days to Paris, where representatives of the superpower will hear about the process and, as practical examples, will receive a description of the method of determination that has not yet been unknown to us. The way in which these pages are a preliminary sample. Number of pages is 249

Back_Arrow.jpg

11.7.2021*15:03
www.karikolehmainen.com
epcalculation@gmail.com