- Kari kolehmainen Samaa tarkoittava suhdelaskenta

These pages are for

Strength of Materials
Studying products
Visual Geometry
Physiology
Physics
History


Nämä sivut ovat:

Näkemisen geometriaa
Tuotteiden tarkastelua
Lujuuslaskentaa
Fysiologiaa
Fysiikkaa
Historiaa

Visitors - Kävijät

Käyntejä kotisivuilla:396515 kpl

Fibonaccin lukujono ilmiöissä

Fibonacci Sequence in Phenomena

Fibonaccin lukujono alkaa 0 - 1 - 1 - 2 - 3 - 5 - 8 ..... Lukujono liittyy kultaisen leikkauksen lukuun 1,618. Esimerkiksi 8/5 = 1,6, tarkentuen lukujonon edetessä arvoon 1,618. Fibonaccin lukujono liittyy ilmiöihin, esimerkiksi materian taipumaan.

Fibonacci Sequence of numbers starts running from 0 - 1 - 1 - 2 - 3 - 5 to 8 ..... Sequence is associated with the Golden Ratio 1.618. For example, 8/5 = 1.6, becomes more specific to the value of 1,618 when the sequence progresses. Fibonacci Sequence is associated with phenomena, such as the deflection of a matter.
                                    

2-tukinen_kannatustapaus.jpg

 

                                                                   1 - 1

Pienin tunnettu etäisyys ja kokonaisuus kannatinpalkissa on esimerkiksi 100 cm ja 100 metriä juoksumatkana. 100 cm ja 100 metriä ovat suhteellisina samaa tarkoittavia. Ymmärrämme, että 100 metriä, ei toimi kannattimen tuentavälinä. On hahmotettava tai tunnettava pienin arvo laskentaan. Tämä on myöhemmin helppoa.

The smallest known distance and the whole to a support beam is for example 100 cm and 100 meters to a running distance. 100 cm and 100 meters are proportionally same meaning. We understand that 100 meters is not a distance for a support. Therefore, it has to determine or know the minimum value for the calculation. This is easy later on​​. 

                                   _____________________________________

                                                                     2

Suhteellinen etäisyys, joka usean asian yhteydessä antaa kaksinkertaisen arvon. Kannatin 200 cm on tälläinen ja 200 m juoksu.

Väsyminen, taipuminen ja aika ovat usein 1 + 1 = 2 kertaa pienin tunnettu kokonaisuus

 

Relative distance, which in connection with the several matter, gives double value. The support 200 cm is this kind and 200 m run.

Fatiquing, deflection and time is often 1 + 1 = 2 times the minimum known whole.

                                     ______________________________________

                                                                     3

Taipumisen yhteydessä potenssi, johon tuentavälin etäisyys korotetaan. Kaikki peruskaavat sisältävät tämän materian yhteydessä.

In connection with the bending, potency, whereby support distance is being raised. All the basic equations of the matter have this context.

                                     ______________________________________

                                                                     5

Suhdeporrasten määrä, joka käytännössä toteutuu taloudellisesti kannattavasti. Kannattaja, jonka voi valita suurelle kuormalle pienelle jännevälille, toimii suurella todennäköisyydellä pienellä kuormalla suurella jännevälillä. Pascalin kolmio esittää viisi porrastusta näkemisen geometriana.

Amount of proportion steps, which in practise come true economically profitable. A girder, which can be selected at large load for a small span length, works on the big likelihood at small load for a large span length. Pascal's triangle shows the five proportional steps in visual geometry.

                                       ______________________________________

                                                                     8

Maaailmankaikkeuden käänteisen kuution laki. Jonkun kasvaessa kolmiulotteisuudessa kaksinkertaiseksi, vaikutus on kahdeksankertainen. Jännevälin kasvaessa palkissa kaksinkertaiseksi, taipuma kasvaa kahdeksankertaiseksi, kun kannattajan painoa ei huomioi. Kannattajan paino huomioiden kokonaistaipuma kasvaa 11(,2) kertaiseksi.

The inverse cubic law of of the universe. Someone grows doubled in three-dimensionality, the effect is eight times higher. When the span of the girder increases doubled, the deflection will increase eight times bigger, while the weight of the girder is not taken into accountConsidering the weight of the girder increase, the overall deflection grows 11(.2) times bigger.

 

1 x 1 x 1 = 1               2 x 2 x 2 = 8

21.6 2018*08:00
www.karikolehmainen.com
gr8pr0@suomi24.fi