- Kari kolehmainen Samaa tarkoittava suhdelaskenta

Equivalent Proportional Calculation

Samaa tarkoittava suhdelaskenta

Alphabetical Index  -   Aakkosellinen hakemisto

english_translation.jpg  A   B   C   D    E   F - G   H   I - L   M   N - O    P   Q - R   S    T   U - V   W   Y - Å        

finnish_translation.jpgA   B  C - D    E - G   H - J   K   L   M    N - O    P    R    S    T    U - Ö

Korisivun_etusivun_kuva.jpg20201111_Viisikulmio_ja_Horuksen_silma_a.jpg

Touch the image above to see how the Ancient math continues to SI-System we have


Mayakalenterin päättyminen I

Tietoisuuden kasvu

        

Mayakalenterin päättyminen 2012

Tietoisuuden kasvu

Meksiko Chichén Itzá

 

Ensimmäinen ajanjakso päättyy faaraoiden hallitsemisen aikakauden alkuun 3300-3100 eaa., ajanjakson alettua tuhansia vuosia aikaisemmin. Tämä kirja sijoittuu tuohon aikakauteen ennen faaraoita.

Toinen ajanjakso ajoittuu faaraoiden hallitsemisen alkamisesta ja pyramidien rakenta-misesta, jatkumalla Aristotelesin aikakauteen.

Kolmas ajanjakso ajoittuu Aristotelesista noin 400 eaa. 1600-luvun tieteelliseen herää-miseen saakka.

Neljäs ajanjakso on Newtonin klassisen mekaniikan aikakausi 1900-luvulle saakka.

Viides ajanjakso on suhteellisuusteorian mukainen ajanjakso tähän päivään saakka. Viides maailma sulkeutuu ensimmäiseen ajanjaksoon matemaattisessa muodossa, jonka ymmärrämme vanhimmista rakennelmista. Näiden keskeinen viesti on aineeton muoto pyramidina ja sama aineellisena.

Minun henkilökohtainen kiinnostukseni kohdistui fysikaaliseen maailmaan, jonka yhä useampi hahmottaa neljäulotteiseksi aika-avaruudeksi. Kaareutuvaksi aika-avaruudeksi tapahtumien välisenä kestona ja niiden etäisyytenä. Mieltäessämme keston tai kestämisen yksiselitteisenä, emme ymmärrä ajan olemusta, jota kirjoissani selvennän. Minä ymmärsin tuon selittämisen vaikeuden, joka jäisi myöhemmin tapahtuvaksi. Kirjoitettuani yksitoista vuotta suhdelaskennasta, suhteellisuus on viides ajan jälkeen matemaattisessa muodossa esitettynä.

Alkuräjähdys oli kuin mustaan aukkoon putoamisen käänteinen tapahtuma maailmastamme. Tämän yhteydessä syntyi aika ja avaruus. Tieteeseen perehtyneille tämä on kristallin kirkas teoria, josta toisinaan kirjoitetaan sille vastaisesti.

Näihin kirjoituksiin en aikaani käyttäisi, olkoon niiden syynä uskonnollinen vakaumus tai näennäisteoreettinen kuvaus.

Matemaattisen arvoavaruuden luotuani, minä vipusin siitä tuotteiden ja ilmiöiden arvot muinaisuuden tavalla, mutta nykyisyyden minulle tarjoamilla välineillä.

......jatkuu

Mayan Calendar ending 2012

Awareness-Raising

Mexico Chichén Itzá

 

The first period ends at the beginning of the reign of the Pharaohs, 3300-3100 BC, when the beginning of the period was thousands of years earlier. This book falls into that time before the pharaohs.

The second period dates back to the beginning of the reign of the pharaohs and the construction of the pyramids, continuing into the era of Aristotle.

The third period dates from Aristotle around 400 BC. until the scientific awakening of the 18th century.

The fourth period is the era of Newton’s classical mechanics until the 20th century.

The fifth period is the period according to the theory of relativity to this day. The fifth world closes for the first period in a mathematical form that we understand from the oldest structures. The central message of these is the intangible form as a pyramid and the same as the material.

My personal interest was in the physical world that more and more people are experiencing in four-dimensional space time. Curved space-time as the duration between events and their distances. When we think of duration or endurance unambiguously, we do not understand the nature of time, which I explain in my books. I understood the difficulty of that explanation that would remain to happen later. After eleven years of writing the Equivalent Proportional Calculation, mathematical proportionality is the fifth after time.

The initial explosion as Big Bang was like the reverse event of falling into a black hole from our world. This created time and space. For those familiar with science, this is a clear theory that is sometimes written against.

I did not spend my time on these writings, whether due to religious stability or a pseudo-theoretical description.

After creating the mathematical value space, I leveraged the values of products and phenomena in the manner of antiquity, but with the tools provided to me by the present.

 
.....continues


Mayakalenterin päättyminen I ja II kirjat ovat tilattavissa

Hinta 12,00 €  + postimaksu postiluukustanne toimitettuna

Etunimi:

Osoite

Postinumero:

Kirjan maksatte tilisiirrolla kirjan mukana.


16.5.2021*11:50
www.karikolehmainen.com
epcalculation@gmail.com