- Kari kolehmainen Samaa tarkoittava suhdelaskenta

These pages are for

Strength of Materials
Studying products
Visual Geometry
Physiology
Physics
History


Nämä sivut ovat:

Näkemisen geometriaa
Tuotteiden tarkastelua
Lujuuslaskentaa
Fysiologiaa
Fysiikkaa
Historiaa

Visitors - Kävijät

Käyntejä kotisivuilla:396515 kpl

HEB100 laskenta 1

HEB100 Calculation 1

HEB100 –poikkileikkaus kuvassa on sattuma ja myöhemmin todeten onnen kantamoinen. Laskenta poikkileikkauksen HEB100 ympärille muodostui myöhemmin. Tämä ei muuta tilannetta siitä, jos valinta olisi kohdistunut muuhun poikkileikkaukseen. Tässä esitettävä laskenta koskee vain HEB100 poikkileikkausta. Tähän on silti hyvä tutustua ja rajoittua yhteen tuotteeseen.

HEB100 cross-section in the image is a chance and later fortune. The calculation around HEB100 section has formed later. This does not change the circumstance about it, so the selection would have become focussed to other cross-section. The presented calculation in this touches only HEB100 cross-section. This is still helpful to be familiar with and limit to one product.

2-tukinen_kannatus.jpg

Taivutustapaus 1  -  Bending case 1

Mikä on HEB100 kannattimen pituus 1 kN kuormalla, kun taipuman suhde on 1:1000? Käytännössä kannattimen pituus haetaan laskemalla. Tämä on monimutkaista, josta syystä usein lasketaan vain kuorman aiheuttama taipuma. Tämä on johtanut moneen ongelmaan. Taulukko HEB100 poikkileikkauksesta antaa staattiset arvot taipumasta, joka huomioi kuorman ja myös kannattajan painon aiheuttaman taipuman. Muut aikaisemmin nähdyt taulukot lujuuden laskentaan, eivät tätä tee.

What is the length of the HEB100 section, when 1 kN load and the deflection ratio is 1:1000? In practice, the girder length must be applied for calculation. This is complicated, for which reason, often only deflection is calculated of the load. This has led to many problems. The table gives an initial HEB100 cross-section values ​​of the static deflection, which takes into account the weight of the girder and the load. The other strength calculation tables does not do this.

Kannattajan kokonaistaivutusjännitys?              - Kokonaistaipuma?

The total bending stress of the girder?            -  Total deflection?

Nämä jäävät usein laskematta  - these are often not calculated

Jänneväli  -  Span

Taulukko esittää HEB100-poikkileikkauksesta suoraan jännevälin pituuden 518 cm, kun kuorma F1 on keskellä kannatinta ja taipumasuhde on 1:1000. Taivutusjännitys on vakio 2,2 kN/cm2.

Of the HEB100-cross-section, can directly say the span length, when the load F1 is in the middle of the girder and the deflection ratio is 1:1000. Bending stress is the constant 2.2 kN /cm2.

 

Taivutusjännitys  -  Bending Stress

HEB100 F1 1:1000 = 50 x 10 = 500 cm        (taulukossa 518 cm)

Taivutusjännitys = 2,2 kN/cm2                       (in the table 518 cm)

Profile      L1000      σt           Ix           Wx           Iy         Wy                  Area

Nimike       cm      kN/cm2     cm4          cm3        cm4       cm3      kg/m    A cm2

HEB100      518         2,2         450          90         167       33,5       20,4      26

Taipuman suhde 1:1000       -   Deflection Ratio 1:1000

f= 500 cm / 1000 = 0,5 cm     -   f= 518 cm / 1000 = 0,52 cm

 

HEB100-poikkileikkaus on sattuma, että 1:1000 jännevälin voi määrittää nåin yksinkertaisesti. Kun kuorma F kasvaa kaksinkertaiseksi, kasvaa taipuma f kaksinkertaiseksi. Taipuma f on jänneväli jaettuna taipumasuhteena.

HEB100-cross-section is a chance that the 1:1000-span can be set so simply. When the load F increases twice, the deflection f increases twice. Deflection f is the span divided by deflection ratio.

 

_________________________________________________________________

 

2-tukinen_tasainen_kuormitus.jpg

1

1     1

Pascalin kolmio - Pascal's triangle

1,0  -  1,1(2)  - 1,25

Kuorman jakaantuessa tasaisesti kannattajan pituudelle. Kannattajan jänneväli voi pidentyä 1,1(1)-kertaiseksi, verrattuna pistekuormaan kannattajan keskellä. Taipuman suhde 1:1000 säilyy ennallaan, mutta taivutusjännitys pienenee 25 %. Tämä koskee myös muita poikkileikkauksia. Lue lisää  ==>

When the load is divided evenly along the length of the girder. The girder span can be increased 1.1(1)-times, compared to the point loading of a girder in the middle. Deflection ratio 1:1000 remains unchanged, but the bending stress reduces 25 %. This applies also to other cross-sections.  Please read more  ==>

 

21.6 2018*08:00
www.karikolehmainen.com
gr8pr0@suomi24.fi