- Kari kolehmainen Samaa tarkoittava suhdelaskenta

These pages are for

Strength of Materials
Studying products
Visual Geometry
Physiology
Physics
History


Nämä sivut ovat:

Näkemisen geometriaa
Tuotteiden tarkastelua
Lujuuslaskentaa
Fysiologiaa
Fysiikkaa
Historiaa

Visitors - Kävijät

Käyntejä kotisivuilla:396515 kpl

Juokseminen 4x100 m viesti suhteellisena

Running 4 x 100 Metres Relay proportionally

Jamaikan miehet juoksivat - Daegu 2011 - 4 x 100 m aikaan 37,04 s. 400 m viesti poikkeaa 100 metrin juoksusta ensimmäisen juoksijan kiihdyttäessä nopeutensa nollasta. Muut juoksijat saavat viestikapulan ojennettuun käteensä vauhtia kiihdytettäessä.

Jamaican men ran - Daegu 2011 - a new World Record 37,04 seconds. The event has a difference to 100 metres run, because only one starts staggering from zero speed. Other runners get the baton into their outreached hand when accelerating their speed.

Matkan pituus ja aika

Length of the Race and Time

Laskennan mukaan matkan pituus on 100 m x 1,256 = 381,6 m.  Tämä tarkoittaa 3,816 suhteellista matkan pitenemistä.

According to the calculation, the length of the race is 100 m x 1,256 = 381,6 metres. This means 3,816 relative lengths of 100 metres.

100 - 125 - 160 - 200 - 250 - 315 - 400

Suhteellisen porrastuksen arvon 400 tarkoittamatta aritmeettista arvoa 400. Ajatelkaa suunnittelevamme 100 ja 400 litran säiliön. Kuinka paljon tilavuus 18,4 litraa vaikuttaa säiliön painoon?  Tosiasiassa 100 l säiliön suhteellinen tilavuus täyttövaralla on suurempi, kuin 400 litran säiliön vaatima tilavuus. Näin tarkastellen suhteellisuus korjaa virheen, jonka teemme. 100 m aika 9,58 s on myös eräänlainen virhe, sen saavuttaa yksi mies

Relative step valued 400 does not mean same as the arithmetic value of 400. Think about we design containers 100 and 400 liters. How much is the difference in weight when 14,8 liters volume diffrence? In fact 100 liter container's relative volume is larger, than 400 liter container demanded volume. Like this studied proportionality fixes error, which we do. 100 m time 9,58 second also has a certain kind of error, its reach one man.

3,816 x 9,58 s = 36,56  sekuntia (virhe 1,3 %)

3,816 x 9,58 sec = 36,56  seconds (error 1,3 %)

Vaikka 100 m aika 9,58 s on uskomaton saavutus, se ei muuta 4 x 100 m ajan tarkastelua. Virhe 1,3 % on pienempi, kuin teemme laskelmissa. Laskelmilla tarkoitan tarkasteluja arvojen muodostumisesta laitteissa ja prosesseissa.

Although 100 m time 9,58 s is an unbelievable accomplishment, it won't change 4 x 100 m study of the time. Calculated error 1,3 % is smaller, than we do in our calculations. In the calculations I does mean  forming of the values in the devices and processes.

 

 

10.9 2011*03