- Kari kolehmainen Samaa tarkoittava suhdelaskenta

These pages are for

Strength of Materials
Studying products
Visual Geometry
Physiology
Physics
History


Nämä sivut ovat:

Näkemisen geometriaa
Tuotteiden tarkastelua
Lujuuslaskentaa
Fysiologiaa
Fysiikkaa
Historiaa

Visitors - Kävijät

Käyntejä kotisivuilla:396515 kpl

Ratajuoksu 4 x 100 m viesti teräksenä

Running 4 x 100 Metres Relay as Steel


Suhdelaskennan lähtökohta on HEB 100 poikkileikkauksen staattiset arvot W ja I.

The starting-point of the calculation is HEB 100 cross-section's static values W and I.

X - X ja Y - Y akselien suhde

X - X and Y - Y axles ratio

90 cm3 / 33,50 cm3 = 2,69

450 cm4 / 167 cm4 = 2,69

Optimaalinen tämä on arvona 2,618.

Optimal this is as the value 2,618.

1 + 1,618 = 2,618             1,618 x 1,618 = 2,618             1 + 1 + 1/1,618 = 2,618


 

kannatustapaus_1_laskenta.jpg

 

Pascalin kolmion yhteydessä taipumasuhde 1:1000 vastaa jäykän kappaleen taipumaa. ME-ajan juokseva urheilija on jäykkyydeltään 1:1000.

In connection with Pascal's triangle, deflection ratio 1:1000 is deflection of the rigid pieces. World record sportsman has rigidity of 1:1000.

Jännityksien suhde laskelmassa on 19,96 cm4 / 2,19 cm4 = 9,11. Laskemalla saamme 400 m ajaksi kolme kertaa ilman lähtökiihdytystä juosseet ja arviolta aikaan 9,8 juosseen matkan aloittajan. Näyttää, ettei teräksen ominaisuuksilla ja fysiologisella tapahtumalla ole yhteyttä. Silti niillä on sellainen nelinkertaistumisessa tässä esimerkissä.

Tension ratio in the calculation is 19,96 cm2 / 2,19 cm2 = 9,11. By calculation we get 4 x 100 metres time as three times start without acceleration and an approximately 9,8 seconds when first leg. It seems that steel properties and physiologic has no connection. Still they have in this example as quadruple.

9,8 s + 3 x 9,11 s = 37,13 s (0,24 %)

Maailmankaikkeuden säännön mukaan etäisyyden kaksinkertainen kasvu kasvattaa arvoa pinta-alakäsitteen kautta nelinkertaiseksi. Jännityksellisen tilavuuskäsitteen kautta HEB 100 on vastaavassa suhteessa. Laskemalla arvot ovat.

According to the macrocosm rule, double distance increases value by way of the surface area concept, for the quadruple (= four times). By way of tensional volume concept, HEB 100 has a comparable ratio. By calculating values are.

1,6182 = 2,618      =>      10 / 2,618 = 3,820       =>     3,820 x 9,58 s  = 37,60 s

1,1(01)10 = 2,618

1,1 - 1,21 - 1,331 - 1,46 - 1,61 - 1,77 - 1,95 - 2,14 - 2,36 - 2,60

Suhdelaskenta ei tunne kaavoja. Tarkastelimme 4 x 100 m viestin, koska miehet juoksivat ME-ajan (37,04 s) ja halutessa tarkastella sen muodostumisen. Tarkastelemme sitä rautaan, Pascalin kolmioon tai ME-tuloksiin urheilussa, olemme samaa tarkoittavuudessa.

The Equavalent Proportional Calculation doesn't know formulas. We studied 4 x 100 metres relay, because men ran new WR (37,04 sec) and wanting to study its forming. When studied that to steel, Pascal's triangle or WR, we are in the same meaning.

Naisten maailmanennätys on 41.37 sekuntia.

The women's world record stands at 41.37 seconds

41,37 sec / 1,101 = 37,06 sec

Miesten maailmanennätys 200 m matkalla on 19.19 sekuntia.

The men's world record at 200 metres stands at 19.19 seconds

2 x 19,19 sec / 1,03(3) = 37,15 sec

1,03(3) on staattisen väsymisen kitka, jota käytämme laskennassa. Miten laskemmekin, olemme samassa.

1,03(3) is the Universal Friction, we use in calculation. Which ever way we calculate, we are in same.

11.09 2011*03