- Kari kolehmainen Samaa tarkoittava suhdelaskenta

These pages are for

Strength of Materials
Studying products
Visual Geometry
Physiology
Physics
History


Nämä sivut ovat:

Näkemisen geometriaa
Tuotteiden tarkastelua
Lujuuslaskentaa
Fysiologiaa
Fysiikkaa
Historiaa

Visitors - Kävijät

Käyntejä kotisivuilla:396515 kpl

Staattinen väsyminen Pascalin kolmiossa

Static Fatiquing in the Pascal's Triangle

 

Tarkastelimme Pascalin kolmiota, jolloin määrittyi:

We studied the Pascal's Triangle, whereby defined:

1. Juoksu 100 - 400 - 800 - 1600 m

    Running 100 - 400 - 800 - 1600 m


2. Tarkat ME-ajat

     Accurate World Record times


Seuraavana, kuinka Pascalin kolmio väsyy arvojen muodossa, kuten juoksija.

On next, how Pascal's Triangle tires in values, such as a runner.

1                                         1                               1                                     100 m

2                                  1,         1                          1 +1 = 2                          200 m

4                              1,       2        1                      1 + 2 + 1 = 4                   400 m

8                         1,        3        3       1                 1 + 3 + 3 + 1 = 8             800 m

16,(18)           1,       4        6       4       1              1 +4 + 6 + 4 + 1 = 16     1600 m

                      1,032812        =          1,47

                         1,03289      =       1,33

                           1,03286   =    1,21

                             1,03283 = 1,10

                                          1

Yhteenlasku - Addition

 

1,47 + 1,33 + 1,21 + 1,1 +1 = 6,11      =>      6,11 x 1,0328 = 6,3    =      2 x 3,14

1,0328 Staattisen väsymisen kerroin    -   the Universal Friction

Pascalin kolmion riviarvo väsyy matkalla, kuten juoksija matkalla. Pascalin kolmio on samaa tarkoittavaa ilmiöiden kanssa. Juoksijoiden ajat ovat kaikkien ymmärtämä todellisuus. Siirryttäessä materiaan ja tuotteen arvon muodostumiseen, usea lukijoista ei ymmärrä kirjoittamaani. Siksi aloitamme sellaisesta, joka on tilastona tarkasteltavaa. Fysiologia ei poikkea materiasta tai tuotteen arvon muodostumisesta, muuten kuin tarkastelutavan puolesta. Näkemisen geometriaa, jonka voitte tarkistaa.

 

1 - 1,25 - 1,6 - 2,0 - 2,5 - 3,15 - 4,0 - 5,0 - 6,3


Pascal's Triangle row value tires, such as the runner on the way. Pascal's Triangle has the same meaning with the phenomena. The time of the runners are all understood reality. When moving to the material, and to value formation of the product, many readers does not realize my text. Therefore, we start from one that is under consideration as statistical terms. The physiology does not deviate from material or of the formation of product value, otherwise than on behalf of the review. Phi-geometry, which you can check.27.1 12*01