- Kari kolehmainen Samaa tarkoittava suhdelaskenta

These pages are for

Strength of Materials
Studying products
Visual Geometry
Physiology
Physics
History


Nämä sivut ovat:

Näkemisen geometriaa
Tuotteiden tarkastelua
Lujuuslaskentaa
Fysiologiaa
Fysiikkaa
Historiaa

Visitors - Kävijät

Käyntejä kotisivuilla:396515 kpl

Teräksen ominaispaino näkemisen geometriana

Specific Gravity of Steel as Phi-Geometry

 

Kirjassa OLETA PYÖREÄ LEHMÄ; insinööri, psykologi ja fyysikko saavat tehtäväksi kasvattaa navetan tuottavuutta.

- insinööri haluaa kasvattaa lypsykoneen putkien halkaisijamittaa

- psykologi haluaa navetan maalattavaksi vihreällä värillä

- fyysikko aloittaa, oletetaan pyöreä lehmä

Kirjassa kerrotaan, kuinka fyysikko muodostaa kuvioita, joista pyöreä muoto soveltuu useiden asioiden yhteyteen.

In the book of FEAR OF PHYSICS, A Guide for the Perplexede; engineer, a psychologist and a physicist have to increase the productivity in a barn.

- An engineer wants to increase the milking machine measures, the diameter of the pipes

- A psychologist wants to be painted the barn with a green colour

- A physicist start, it is assumed a circular cow

The book describes how a physicist formulates patterns and how round shape is suitable for connection with a number of issues.

                                 ________________________________________

 Laskenta - Calculation

unit_circle.jpg

Fibonaccin lukujono

Fibonacci Sequence

Oletetaan teräksellä olevan pyöreän muotoinen ominaispaino. Miellämme numero nollan sellaiseksi. Fibonaccin lukujonon mukaan, pienin kokonaisuus on 1. Tässä tapauksessa 1 kuvaa teräksen pienintä muodostumisen määrää. Piirustuksessa ovat fibonaccin lukujonon arvot halkaisijana ja pituutena.

If it is understood the steel is having a circular's shaped specific gravity. We imagine the number zero in a such form. According to Fibonacci Sequence, the smallest whole is 1. In this case 1 describes the steel's smallest amount of forming. The picture shows the values ​​of the Fibonacci Sequence as a diameter and length.

0 - 1 - 1 -

Raudan ja pehmeän teräksen ominaispaino on 0,79 suureettomana arvona. Yksikköympyrä kuvassa; poikkileikkauksen pinta-ala ja tilavuus ovat 0,785 yksikköä kolmella desimaalilla. Kultainen leikkaus 1,618 liittyy painoon. Massa 0,6181 = 1 / 1,618. Laskimme suhteellisen painon. Tämä muuttuu arvoksi, kun lähtöarvo tunnetaan. Kirjoitan Newtoneista, kiloista ja niin edelleen. Teräksen ominaispaino arvo on yksikköympyrän poikkileikkaus. Siksi teräs on näkemisen geometrian ja laskennan materiaali. Materiaali vastaa Pascalin kolmiota näkemisen geometriana.

Iron and mild steel have Specific Gravity of 0,79 and this without quantity. The Unit Circle in picture; a cross-sectional area and volume are 0,785 units having three decimal places. The Golden Ratio 1.618 relates to the weight. Mass 0.6181 = 1 / 1.618. We calculated the relative weight. This changes to the value when the output value is known. I am writing about Newton, kilograms, and so on. The steel specific gravity value, is the cross-section of the unit circle. This is why steel is the material of the Phi-Geometry and calculation. The material corresponds to Pascal's Triangle as Phi-Geometry.

 

3.3 2012*04