- Kari kolehmainen Samaa tarkoittava suhdelaskenta

These pages are for

Strength of Materials
Studying products
Visual Geometry
Physiology
Physics
History


Nämä sivut ovat:

Näkemisen geometriaa
Tuotteiden tarkastelua
Lujuuslaskentaa
Fysiologiaa
Fysiikkaa
Historiaa

Visitors - Kävijät

Käyntejä kotisivuilla:396515 kpl

Energian muuntuminen kitkan kautta I

Energy Conversion Through Friction I

Suppea suhteellisuusteoria vuonna 1905

Special Theory of Relativity in 1905

Vuonna 1905 Albert Einstein esitti erikoisen, eli suppeamman suhteellisuusteorian. Teoriassa hän osoitti, siirtymisen tasaisella nopeudella suoraviivaisesti liikkuvasta koordinaatistosta toiseen. Teorian perusoletuksena valon nopeudella oli sama arvo kaikissa tällaisissa koordinaatistoissa.

In 1905, Albert Einstein published the Special Theory of Relativity. In this theory, he showed the transition at a constant speed and linearly moving from coordinate system to another. The theory underlying assumption of the speed of light had the same value in all such coordinate systems.


albert_einstein.jpg Wikipedia

Tulemme aikadilaatioon.

We are coming to time dilation.

aikadilaatio.jpg

Kerroin 1,1  -  coefficient 1,1

Albert Einstein laati artikkelin "liikkuvien kappaleiden sähködynamiikasta". Tämä oli suppean suhteellisuusteorian ensimmäinen kuvaaminen artikkelin muodossa.

Usein ajatellaan Albert Einsteinin kirjoittaneen kaavan E=mc2. Näin ei suinkaan tapahtunut, vaan hän kirjoitti sen muodossa "kappaleen massa on sen energiatiheyden mitta. Jos energia muuttuu määrällä L, massa muuttuu vastaavasti määrällä L/9×1020 kun energia on ergeissä ja massa grammoissa". Pikavilkaisulla havaitaan L/9 = 0,11(1111...)

(1 + 0,11) = 1,1(1)

1  -  1,12  -  1,25  -  1,6  - 2,0  .... etc. to calculation

Albert Einstein prepared an article for "Electrodynamics of Moving Bodies". (In english the name of the article was maybe something else, but the idea of the study is clear). This was a brief description of the special Theory of Relativity.

It is often thought, Albert Einstein wrote the formula E = mc2. This was not the case, but he wrote it in the form of "the mass is a measure of the energy density". If the energy change to the number of L, the mass changes to the number of L / 9 × 1020 when the energy is ergs, and the mass in grams". Quick glance, observed L / 9 = 0.11 (1111 ...)

Saavumme Pascalin kolmioon

We are coming to Pascal's triangle

                            1,1

                       1,1 x 1,1                  = 1,21

                  1,1 x 1,1 x 1,1             = 1,331

            1,1 x 1,1 x 1,1 x 1,1          = 1,4641

        1,1 x 1,1 x 1,1 x 1,1 x 1,1     = 1,61051 (Kultainen leikkaus - the Golden Ratio)

Kerroin 1,1 on lujuuden määrittämisen peruskertoimia mm. taipuman yhteydessä. Taipuma toisaalta on samaa tarkoittavaa jännityksen ja fysiologisen väsymisen kanssa jne. Lopulta kaikki on samaa tarkoittavaa. Varmuudella vastustamista tapahtuu, kuten tapahtui Albert Einsteinin esitellessä teoriansa. Tämä siitä huolimatta, että laskemme sivu sivulta pitemmälle meneviä tehtäviä. 

Coefficient of 1.1 is based on the strength eg. when determinating deflection. Deflection has on the other hand the same meaning as tension and physiological fatigue have. In the end everything has the same meaning. Certainly, opposition take the place, as in the case of Albert Einstein unveils his theory. This is despite the fact that we calculate page by page more far-reaching tasks.

____________________________________________

Hehkulamppu  -  Incandescent Light Bulb

lamppu_a.jpg

Saamme energiamme auringosta. Aurinkoa emme voi tarkastella, joten meidän on luotava pienimuotoinen avaruus. Tähän tarkoitukseen otamme hehkulampun kuvassa. Valo lampussa syntyy, kun hehkulanka kuumennetaan korkeaan lämpötilaan sähkövirran avulla, kunnes lanka hehkuu. Hehkulampuilla on valon tuottamisessa huono hyötysuhde, noin 3 ... 5%, jolloin valo on lämmittämisprosessissa syntyvä kitka.

We get our energy from the Sun. We can not look at the Sun, so we need to create a small-scale space. To this we take the light bulb in the image. An electric light inside the lamp is produced with a filament wire heated to a high temperature by an electric current through it, until it glows.

Most incandescent bulbs convert 3 - 5% of the energy they use into visible light, then the light is friction of the heating process.


aikadilaatio.jpg

100  / 1,0328 = 96,82 %

Staattisen väsymisen kitka  -  Universal friction


7.6 2013*03

E-mail:  karikolehmainen53@gmail.com